Cách tính khối lượng đơn hàng của GHN

Ngoại trừ khối lượng thực tế của đơn hàng thì GHN còn sử dụng khối lượng quy đổi được tính bằng công thức:

Trường hợp có sự chênh lệch giữa khối lượng thực tế và khối lượng quy đổi thì GHN sẽ áp dụng tính cước đối với khối lượng cao hơn (“Khối lượng tính cước”).

Top