Chính sách bồi thường của GHN

 

Chính sách bồi thường này (“Chính sách bồi thường”) sẽ có giá trị pháp lý ràng buộc Khách hàng (được định nghĩa dưới đây).

I. THUẬT NGỮ

“GHN” có nghĩa là Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh.

“Khách hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức sử dụng Dịch vụ của GHN.

“Bưu gửi” có nghĩa là thư, gói, kiện hàng hóa được GNH chấp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp trong hệ thống bưu cục của GHN.

“Đơn hàng” có nghĩa là yêu cầu thực hiện Dịch vụ được Khách hàng thiết lập qua Hệ thống hoặc được viết tay dưới dạng Phiếu gửi/Phiếu yêu cầu Dịch vụ có đầy đủ thông tin về Bưu gửi.

“Dịch vụ” có nghĩa là dịch vụ liên quan việc giao nhận Bưu gửi, bao gồm: chấp nhận, vận chuyển và phát Bưu gửi bằng các phương thức khác nhau từ địa điểm do Khách hàng chỉ định đến địa điểm của người nhận.

“Hệ thống” có nghĩa là phần mềm ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động hoặc website mà GHN thiết lập cho việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, bao gồm tạo, quản lý, theo dõi tiến độ của Đơn hàng; thanh toán cước Dịch vụ; kiểm soát, đối chiếu dữ liệu về Bưu gửi và cước Dịch vụ.


II. KHAI BÁO GIÁ TRỊ HÀNG HÓA

Khai báo Giá trị Hàng hóa (“Khai báo Giá trị Hàng hóa”) được xác định theo quy định tại Mục II này sẽ là căn cứ để tính trách nhiệm bồi thường của GHN theo quy định tại Mục III dưới đây.

Cho mục đích của Chính sách bồi thường này, Giá trị Bưu gửi sẽ được xác định là giá trị được ghi/thể hiện trên hóa đơn có giá trị pháp lý mà người bán xuất cho Khách hàng cho việc mua Hàng hóa đó (“Hóa đơn”)(*), với điều kiện là mô tả về Hàng hóa được nêu trên Hóa đơn phù hợp với mô tả mà Khách hàng tự ghi trên Đơn hàng.

(*) Lưu ý: Hóa đơn có giá trị pháp lý là:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) theo phương pháp khấu trừ; hoặc
 • Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc
 • Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

III. BỒI THƯỜNG BỞI GHN

3.1. Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc, hư hỏng

GHN sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Khách hàng nếu Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc xảy ra trong quá trình GHN cung ứng Dịch vụ gây ra do lỗi của GHN. Trách nhiệm của GHN chỉ giới hạn trong thiệt hại và tổn thất trực tiếp và thực tế gây ra cho hoặc liên quan đến Bưu gửi. Các loại thiệt hại hoặc tổn thất khác (bao gồm nhưng không hạn chế bởi tổn thất lợi nhuận, thu nhập, cơ hội kinh doanh) sẽ bị loại trừ.

a. Bưu gửi là thư từ, tài liệu, ấn phẩm, giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng và các loại văn bản khác:

Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng, mất mát hoặc thất lạc, khoản tiền bồi thường GHN sẽ trả cho Khách hàng sẽ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.

b. Bưu gửi là vật phẩm, hàng hóa hoặc Phiếu có giá trị quy đổi:

b.1. Trường hợp Bưu gửi bị mất, thất lạc - áp dụng cho các đơn hàng được tạo từ ngày 16/09 đến khi có thông báo mới

Chính sách bồi thường của GHN

(*) Lưu ý: Hóa đơn có giá trị pháp lý là:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) theo phương pháp khấu trừ; hoặc 
 • Hóa đơn bán hàng, nếu người bán là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc
 • Bộ hồ sơ kê khai hải quan, nếu Hàng hóa được nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

b.2. Trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng:

Khoản tiền bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của Bưu gửi, cụ thể được xác định như sau:

Chính sách bồi thường của GHN

(**) Bảng giá trị bồi thường đối với hàng hóa hư hỏng:

Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng:

(i) Mức độ hư hỏng của Bưu gửi do GHN và Khách hàng cùng xác minh và thống nhất;

(ii) Trong trường hợp Bưu gửi bị hư hỏng trên 50% thì GHN sẽ được quyền sở hữu hàng hóa trong Bưu gửi đó. Khách hàng cam kết sẽ ký kết các tài liệu cần thiết cho mục đích chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa đó.

b.3. Trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

(i) Trường hợp xảy ra mất, thất lạc một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

Khoản tiền bồi thường được xác định theo công thức sau:

Chính sách bồi thường của GHN

(ii) Trường hợp hư hỏng một hoặc một vài sản phẩm không đi liền theo bộ trong cùng một Bưu gửi:

Khoản tiển bồi thường được xác đinh theo công thức sau:

Chính sách bồi thường của GHN

3.2. Trường hợp chậm trễ giao phát Bưu gửi

a. Trễ toàn trình

Trong trường hợp Bưu gửi được phát cho Người Nhận trễ so với thời gian toàn trình thì GHN sẽ không tính Cước phí Dịch vụ của Đơn hàng bị trễ đó. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng, thời gian toàn trình dự kiến có thể kéo dài thêm từ 10 (mười) đến 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc Sự Kiện Bất Khả Kháng.
 
(*) Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam. Để tránh hiểu lầm, "Sự kiện bất khả kháng" được hiểu là có nghĩa là bất kỳ sự cản trở, chậm trễ hoặc ngừng hoạt động nào xảy ra do dịch bệnh, bãi công, đóng cửa, tranh chấp lao động, thiên tai, chiến tranh, bạo động trong dân chúng, hỏa hoạn hay các sự cố/ tai họa khác; những thay đổi trong chính sách của cơ quan có thẩm quyền mà vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của một Bên khiến cho Bên đó không thể thực hiện các nghĩa vụ được theo thỏa thuận.
 
b. Chính sách về việc “Không Xử Lý Bưu Gửi” - áp dụng cho các đơn hàng được tạo từ ngày 16/09 đến khi có thông báo mới

Quá thời gian xử lý Bưu gửi dưới đây mà GHN vẫn giữ Bưu gửi (không thực hiện giao phát cho Người Nhận, hoặc không phát trả Bưu gửi cho Khách hàng, hoặc không thông báo cho Khách hàng đến nhận lại Bưu gửi); GHN sẽ bồi thường đơn hàng đó theo như chính sách bồi thường do mất hàng. Thời gian xử lý Bưu gửi được xác định là:

* Đối với trường hợp thông thường: Tùy vào thời điểm nào đến sau, thời gian xử lý Bưu gửi được xác định là không quá 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày

 • Bưu gửi được GHN nhận từ Khách hàng; hoặc
 • Ngày giao phát không thành công cuối cùng;

** Trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng: Tùy vào thời điểm nào đến sau, thời gian xử lý Bưu gửi được xác định là không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày tính từ ngày

 • Bưu gửi được GHN nhận từ Khách hàng; hoặc
 • Ngày giao phát không thành công cuối cùng.

Quy định trên không áp dụng cho trường hợp hai bên đang có tranh chấp về Đơn hàng hoặc GHN trả Bưu gửi nhưng Khách hàng từ chối nhận lại Bưu gửi từ 03 (ba) lần trở lên.

3.3 Các lưu ý và quy định khác về trách nhiệm bồi thường của GHN

 • GHN sẽ chỉ thanh toán khoản tiền bồi thường trực tiếp cho Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng ủy quyền cho người khác nhận khoản tiền bồi thường, Khách hàng cần phải cung cấp cho GHN một thư ủy quyền hợp lệ được GHN chấp nhận.
 • Đối với Bưu gửi là Phiếu có giá trị quy đổi có thời hạn sử dụng thì Khách hàng sẽ chỉ được bồi thường nếu thời hạn sử dụng của phiếu phải còn ít nhất là 03 (ba) tháng tính từ khi GHN nhận Bưu gửi. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường, và GHN sẽ không có trách nhiệm bồi thường, nếu phiếu có giá trị quy đổi bị mất hay hư hỏng không đạt điều kiện này.
 • Trong mọi trường hợp mất, thất lạc hoặc hư hỏng xảy ra cho Bưu gửi, khoản tiền bồi thường sẽ không thấp hơn 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng nếu Khách hàng từ chối hoặc không phối hợp để thực hiện đồng kiểm Bưu gửi với GHN thì trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu gửi, khoản tiền bồi thường GHN phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp xảy ra mất mát, thất lạc, hư hỏng cho Bưu gửi mà Khách hàng không cung cấp được Hóa đơn chứng minh Giá trị khai báo hàng hóa theo quy định tại Mục II trên đây thì khoản tiền bồi thường GHN phải trả cho Khách hàng sẽ chỉ bằng 04 (bốn) lần Cước phí của Dịch vụ đã sử dụng.
 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, khoản tiền bồi thường trên đã bao gồm việc hoàn trả Cước phí Dịch vụ đã thanh toán cho GHN.
 • Khách hàng từ bỏ và sẽ không thực hiện bất kỳ và mọi quyền, quyền yêu cầu, hành động chống lại GHN liên quan đến tổn thất, thiệt hại gây ra cho Bưu gửi vượt quá hạn chế trách nhiệm bồi thường của GHN như nêu tại Mục III này.

IV. BỒI THƯỜNG BỞI KHÁCH HÀNG

 • Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho GHN và cổ đông, giám đốc, người quản lý, nhân viên, nhà thầu, tư vấn của GHN (các “Bên được bồi thường của GHN”) không bị ảnh hưởng và tránh khỏi bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, chi phí và phí (bao gồm phí pháp lý), yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, lệnh, yêu cầu, hành động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi GHN và các Bên được bồi thường của GHN, là hậu quả của hoặc phát sinh từ hoặc có liên quan đến:
 • Thiệt hại, hư hỏng, tổn thất, mất mát, hao hụt, trách nhiệm, yêu cầu, khiếu kiện liên quan đến Bưu gửi đó gây ra bởi hành động hoặc việc không thực hiện một hành động nào của Khách hàng, bao gồm nhưng không hạn chế bởi việc cung cấp, kê khai thông tin về Bưu gửi không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Bưu gửi không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của GHN, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót; hoặc
 • Bưu gửi thuộc trường hợp bị cấm gửi, chấp nhận, vận chuyển theo quy định của pháp luật; hoặc
 • Khách hàng vi phạm quy định pháp luật.

V. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Khách hàng thừa nhận và đồng ý GHN sẽ được miễn trừ trách nhiệm và sẽ vô can đối với bất kỳ và mọi thiệt hại, tổn thất, mất mát, hư hỏng, bồi thường, chậm trễ, yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện, hành động của Khách hàng và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể được đưa ra chống lại hoặc phải gánh chịu bởi GHN và các Bên được bồi thường của GHN liên quan đến Bưu gửi được gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến:
 • Sự không tuân thủ bởi Khách hàng bất kỳ quy định của pháp luật về hàng hóa cấm hoặc hạn chế lưu thông, vận chuyển và các quy định khác của pháp luật (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp Bưu gửi không có hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ; bị kiểm tra, tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết điṇh của cơ quan có thẩm quyền hoặc an ninh sân bay);
 • Sự không tuân thủ bởi Khách hàng bất kỳ thỏa thuận nào về sử dụng Dịch vụ của GHN, hoặc bất kỳ quy định, chính sách nào của GHN (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi Bưu gửi nằm ngoài phạm vi nhận vận chuyển của GHN, địa chỉ giao hoặc nhận Bưu gửi không thuộc phạm vi cung ứng Dịch vụ của GHN, Bưu gửi thuộc danh mục hàng hóa không được vận chuyển qua đường hàng không; Khách hàng không thực hiện đúng các quy định về khiếu nại, giải quyết tranh chấp theo luật định hoặc theo Chính sách chăm sóc Khách hàng của GHN);
 • Hành động hoặc không thực hiện hành động nào của Khách hàng, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp việc cung cấp, kê khai thông tin về Bưu gửi không đúng hoặc thiếu sót; đóng gói, bao bọc Bưu gửi không đầy đủ, không phù hợp, không cẩn thận, không tuân thủ quy định, hướng dẫn về đóng gói của GHN, nhà sản xuất hay quy định của pháp luật; Thông tin Người Nhận không đúng hoặc thiếu sót Khách hàng không có chứng từ chứng minh Bưu gửi bị mất hoặc hư hỏng; Khách hàng không có chứng từ chứng minh việc sử dụng dịch vụ);
 • Hành động hoặc không thực hiện hành động của một bên thứ ba, cho dù là do lỗi cẩu thả, bất cẩn, cố ý làm sai, hoặc lừa dối (bao gồm, nhưng không hạn chế bởi trường hợp hàng hóa bị cướp, giật; hư hỏng, mất mát gây ra bởi Người Nhận; hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn về chất lượng, quy cách, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp màu sắc, kích cỡ, chất liệu sản phẩm không đúng với hình ảnh, thông tin được cung cấp bởi người bán hàng hoặc nhà sản xuất; chuyến bay chậm trễ hoặc bị hủy; bị cơ quan chức năng kiểm tra trên đường vận chuyển);
 • Đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của hàng hóa nằm trong Bưu gửi;
 • Khách hàng từ chối nhận lại Bưu gửi hoặc GHN không liên hệ được với Khách hàng sau khi GHN đã thực hiện giao trả lại Bưu gửi ít nhất 03 (ba) lần. Trong trường hợp này, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng GHN sẽ có quyền giữ Bưu gửi trong vòng 06 (sáu) tháng kể từ lần trả cuối cùng. Sau khoảng thời gian này, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng đã từ bỏ mọi quyền và quyền yêu cầu và GHN sẽ được miễn trừ khỏi mọi yêu cầu, trách nhiệm, khiếu kiện liên quan đến Bưu gửi.
 • Trong trường hợp một phần thiệt hại, tổn thất xảy ra do Khách hàng vi phạm, Khách hàng thừa nhận và đồng ý sẽ từ bỏ quyền yêu cầu đối với, và GHN sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho, phần thiệt hại, tổn thất tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách hàng gây ra.
 • Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận Bưu gửi.
 • Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam. Để tránh hiểu lầm, "Sự kiện bất khả kháng" được hiểu là có nghĩa là bất kỳ sự cản trở, chậm trễ hoặc ngừng hoạt động nào xảy ra do dịch bệnh, bãi công, đóng cửa, tranh chấp lao động, thiên tai, chiến tranh, bạo động trong dân chúng, hỏa hoạn hay các sự cố/tai họa khác; những thay đổi trong chính sách của cơ quan có thẩm quyền mà vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của một Bên khiến cho Bên đó không thể thực hiện các nghĩa vụ được theo thỏa thuận.
 • Trường hợp Khách hàng có yêu cầu bổ sung thêm thông tin ID nhân viên của GHN (sau đây gọi chung là “ID Nhân Viên”) vào tài khoản đăng nhập để tạo đơn hàng của Khách hàng (sau đây gọi chung là “Tài Khoản Tạo Đơn Hàng”) trên Hệ thống của GHN thì Khách hàng đồng ý rằng:
 1. Khách hàng sẽ miễn trừ cho GHN toàn bộ trách nhiệm phát sinh từ hoặc liên quan đến việc khiếu kiện, khiếu nại về các hành vi được thao tác qua ID Nhân Viên liên quan đến việc tạo đơn hàng trên Hệ thống của GHN thông qua Tài Khoản Tạo Đơn Hàng – bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin của Khách hàng, các thông tin liên quan đến đơn hàng, việc tạo đơn hàng ảo…. 
 2. Trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề hoặc hành vi vi phạm pháp luật nào phát sinh từ hoặc liên quan đến ID Nhân Viên dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến Khách hàng và/hoặc bên thứ 3 thì sẽ do nhân viên đó chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và/hoặc bên bị thiệt hại.
 3. Các nhân viên khi không còn làm việc tại GHN vì bất cứ lý do gì, sẽ được GHN yêu cầu thoát khỏi các Tài Khoản Tạo Đơn Hàng vào Hệ thống tạo đơn của Khách hàng. GHN, sẽ gửi email hoặc tin nhắn đến Khách hàng về việc nghỉ việc này của nhân viên, Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và chủ động xóa ID Nhân Viên khỏi Tài Khoản Tạo Đơn Hàng trên Hệ thống.
 4. Trong mọi trường hợp khi phát sinh khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến ID Nhân Viên được bổ sung thêm thì GHN sẽ hỗ trợ Khách hàng thông qua việc cung cấp thông tin của nhân viên đó khi Khách hàng có yêu cầu.
 5. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến các thao tác từ Tài Khoản Tạo Đơn Hàng trên Hệ thống, kể cả thao tác trực tiếp từ Khách hàng hay từ ID Nhân Viên – bao gồm nhưng không giới hạn việc tạo, quản lý, kiểm tra đơn hàng, các vấn đề về bảo mật liên quan đến đơn hàng… Để tránh hiểu lầm, GHN sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Tài Khoản Tạo Đơn Hàng thông qua ID Nhân Viên.
Top