Kích thước và khối lượng hàng hóa

Giới hạn kích thước và khối lượng tối đa:

Khối lượng quy đổi được tính theo công thức:

(Sẽ áp dụng khối lượng nào lớn hơn khi so sánh khối lượng thực và khối lượng quy đổi)

← Bài trước Bài sau →
Top