Tôi có thể tra cứu các đơn hàng được tạo trước ngày cập nhật bằng phiên bản tra cứu mới này không?

Có bạn nhé! Tất cả các đơn hàng được tạo trong quá khứ đều có thể tìm thấy tất cả thông tin bạn cần bằng hệ thống mới.

Top