Tại sao nhân viên giao hàng bắt người nhận phải trình CMND mới giao?

Đối với đơn hàng không thu hộ, để đảm bảo hàng hóa giao đúng cho NN thì NN vui lòng xuất trình CMND để kiểm tra.

Top