Đơn hàng được lưu kho bao lâu?

GHN lưu kho tối đa không quá 5 ngày kể từ ngày giao lần đầu.

Top