Công nợ là gì?

Công nợ là các chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển giao hàng bao gồm phí giao lại, phí trả hàng, phí thay đổi địa chỉ.

Chi phí công nợ sẽ được cấn trừ vào phiên chuyển COD kế tiếp.

Top