Tại sao tôi đã tạo đơn hàng loạt bằng Excel mà sau đó nhận được thông tin là đơn hàng bị sai?

Trong quá trình cập nhật hệ thống từ taodonexcel.ghn.vn sang khachhang.ghn.vn, GHN có thay đổi cấu trúc của file Exce với mục đích giảm bớt các trường thông tin cho khách hàng để tải lên hệ thống như sau:

  • Với hệ thống cũ taodonexcel.ghn.vn: file excel sẽ bao gồm 03 cột thông tin sau: “Đường” + “Phường” + “Quận”
  • Với hệ thống mới khachhang.ghn.vn: file excel sẽ chỉ bao gồm 01 cột thông tin duy nhất là “Địa chỉ” bao gồm tất cả thông tin cũ.

Nếu Khách hàng vẫn sử dụng format cũ để tải file lên hệ thống mới khachhang.ghn.vn, file sẽ bị báo lỗi do sai thông tin đơn hàng, và không tải lên được.

Quy định về mẫu excel lên đơn hàng loạt mới

Top